PSS Bulgaria

Начало - SHERLOG

SHERLOG

Вземайки в предвид растящият фактор от въздействия, влияещи негативно върху енергийната система и все по-високата чувствителност на консуматорите, досега използваните методи за наблюдение като контрол по ток и напрежение не вършат работа. Необходимо е да има постоянно наблюдение на всички имащи отношение процеси в електроенергийната система, като хармоничен състав, системни небаланси, интерхармоници, изместване на фазови ъгли дори, като всички те трябва да бъдат засечени и измерени точно и независимо от големината на отклонението.

Модерните системи за наблюдение трябва да имат възможността да записват сложни процеси, като събират, обработват и записват информация от много части на системата.

Записаната информация може да бъде използвана за оптимизиране на системите, както и оценка на необходимостта от тяхното допълнително разширяване. Дават възможност и за оптимизиране на първични и вторични съоръжения. Не само сигурността на системата, но и качеството на електрическата енергия е важно за безпроблемната работа на оборудването.

Именно поради тези причини качеството на електроенергията все по-често се поставя на дневен ред. Все по-важно е за доставчиците на електроенергия да могат да осигурят достъп на своите клиенти до непрекъсната информация за качеството на електроенергията. Необходимостта да се измерват множество величини в дълги периоди от време поставя много високи изисквания за измервателната техника.

SHERLOG

Освен дигиталните и аналоговите сигнали, които се измерват директно, RMS записващата функция записва всички показатели, изчислени на базата на получените сигнали (като честота, небаланс,  права, обратна и нулева последователност, активна, реактивна и пълна енергия и мощност, хармоници и др.). Честота на записите може да се зададе със стойност от 1 Hz до двойно на честотата на мрежата (100/120 Hz). Всеки запис може да включва до 30 секунди период от време преди аварията и 15 секунди време след аварията.

SCHERLOG

 

SHERLOG

Непрекъсваем запис

Системата записва информация без прекъсвания. Записаната информация може да се запази на отдалечен сървър или централен компютър, без това да прекъсва записа. Резултатът от това нещо е информация записвана с години. Може да се настроят интервали за осредняване на информацията – между 1 секунда и 24 часа. За всеки интервал е налична информация за най-голямата и най-малката RMS стойност, придружена с точното ѝ време.

До 8 различни интервали на осредняване могат да бъдат зададени, всеки от които с до 500 величини. Дългогодишните записи съдържат информация за сложни процеси, случили се в цялата наблюдавана система, като например изменения на товара в следствие на отпаднат товар или генератор.

Запис на събития

Записът на събития предоставя информация за времето, продължителността и типа на събитието, съгласно EN 50160. При необходимост може да се зададе резолюция на записа от половин период. С цел пестене на пространство, броя на записаните стойности може да се зададе в зависимост от характера на събитието – бързо или бавно изменение на дадена величина. 

Качество на електроенергията

Големият брой от записвани параметри на системата позволява задълбочен анализ съгласно DIN EN 50160 или по други критерии, които могат да бъдат зададени от потребителя. Всички параметри се записват и изчисляват съгласно IEC 61000-4-30 class A, IEC 61000-4-7 and IEC 61000-4-15. 

Запис на събития и състояния

Бинарните входове за използват предимно за получаване на сигнали от релейни защити, прекъсвачи и контакти сигнализиращи положението на разеденители/прекъсвачи, стойности които са важни за анализ на конкретни събития. 

Времесинхронизация

При измерване на различни параметри от множество устройства е абсолютно необходимо да има налична времесинхронизация. При устройствата от серията SCHERLOG, системата може да бъде времеинхронизирана чрез GPS, DCF 77 и NTP чрез секундни или минутни импулси.

При използване на синхронизационна шина всички устройства могат да се синхронизират по едно чрез един чифт проводници. Това може да доведе до намаляване на инвестициите, поради факта, че само едно устройство в дадена уредба има нужда да бъде времесинхронизирано. Същото изпраща синхронизационен сигнал към всички останали устройства, свързани към нещо.

Входове и изходи

Всички аналогови и цифрови изходи са галванично изолирани и отговарят на изискванията за безопасна работа. Те също не се влияят от електромагнитни процеси. Специално проектираните бинарни входове са разработени да работят с напрежения от 24V до 300V и филтрират преходни процеси, породени от превключвания. Напълно конфигируемите релейни изходи може да се използват за подаване на сигнали, аларми или отбелязване на временни положения на системата.


Брошура SCHERLOG
Спецификации SCHERLOG
Брошура SCHERLOG CRX
Спецификации SCHERLOG CRX
Приложение на SCHERLOG

Повече информация за продуктите SHERLOG