PSS Bulgaria

Новини

Начало - Новини

Процедура за избор на изпълнител в изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-1644-C01 по процедура BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация"

Процедура за избор на изпълнител в изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-1644-C01 по процедура BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация"

20.11.2023

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с...

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция I - Геодезическа GNSS RTK система -1 бр.,

Обособена позиция II - Софтуер за анализ на електроенергийната система -1 бр.

Срок за подаване на оферти - 27.11.2023 г.

Документация за сваляне


повече ›

Процедура по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация"

Процедура по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация"

24.07.2023

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с...

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция I - Система за измерване и анализ на разпределителни мрежи – 1 бр., Обособена позиция II - Геодезическа GNSS RTK система -1 бр., Обособена позиция III - Система за изпитване на електрически съоръжения - 1 бр., Обособена позиция IV - Система за изпитване на прекъсвачи - 1 бр., Обособена позиция V - Софтуер за анализ на електроенергийната система -1 бр., Обособена позиция VI - Софтуер за проектиране - 3 бр. и Обособена позиция VII - Софтуер за оразмеряване на заземителни уредби - 1 бр. 

Срок за подаване на оферти - 01.08.2023 г.

Документация за кандидатстване

повече ›

Стажантски програми

Стажантски програми

06.06.2023

Компанията провежда ежегодни стажантски програми за 3-ти и 4-ти курс студенти степен "Бакалавър", както и за 1-ви и 2-ри курс студенти степен "Магистър" по специалностите: "Електроенергетика и...

Компанията провежда ежегодни стажантски програми за 3-ти и 4-ти курс студенти степен "Бакалавър", както и за 1-ви и 2-ри курс студенти степен "Магистър" по специалностите: "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Електрическа енергия от възобновяеми източници на енергия" и "Електротехника" на Технически Университет - София, както и за специалността "Електроснабдяване и електрообзавеждане" на Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски".

Изпращайте кандидатурите си на e-mail адрес: vacancy(at)pssbulgaria.eu

повече ›

Проект по ОП "Технологична модернизация в предприятието„

Проект по ОП "Технологична модернизация в предприятието„

25.04.2023

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД, в качеството си на краен получател по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1644-C01, по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и...

/eu_flag npvu.jpg

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД, в качеството си на краен получател по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1644-C01, по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“ е в изпълнение на проект: „Технологична модернизация в предприятието“

Основната цел на проекта е насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига на ПСС БЪЛГАРИЯ ООД.

Специфични цели:

1. Цифровизацията на процесите в етапа на проектиране и инженеринг;

2. Разширяване на производствения капацитет;

3. Ефикасност на процесите на предоставяне на услуги чрез намаляване на технологичните грешки;

4. Оптимизиране на производствената верига;

5. Постигане на пазарно предимство чрез повишаване на качеството. 

Постигането на основната и специфичните цели се осъществява чрез изпълнението на дейност придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Основният инструмент, чрез който ще се реализира така обособената дейност е закупуването на нови високотехнологични: Система за измерване и анализ на разпределителни мрежи –1 бр., Геодезическа GNSS RTK система –1 бр., Система за изпитване на електрически съоръжения – 1 бр., Система за изпитване на прекъсвачи –1 бр., Софтуер за анализ на електроенергийната система –1 бр., Софтуер за проектиране –3 бр. и Софтуер за оразмеряване на заземителни уредби -1 бр.

Очакваният ефект от изпълнението на проектното предложение се изразява и във възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси, разширяване и разнообразяване на дейността. Крайният резултат от изпълнението на инвестицията и способите за постигането му са в пълно съответствие и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и допринасят за екологичния преход на страната.

Период на изпълнение: 10.04.2023 г. – 10.04.2024 г.

Обща стойност на проекта: 580 900.00 лева без ДДС, в това число 290 450.00 лева финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

повече ›

"Проект по ОП "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 г."

"Проект по ОП "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 г."

24.08.2021

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0362-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура...

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0362-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, е в изпълнение на проект: “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проектното предложение е насочено към осигуряването на оперативен капитал за ПСС БЪЛГАРИЯ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Период на изпълнение: 16.08.2021 г. – 16.11.2021 г.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско.

повече ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща