PSS Bulgaria

Обекти


Изготвяне на работен проект за разширение на п/ст 110/6kV Биовет, Пещера

Изготвяне на работен проект за разширение на п/ст 110/6kV Биовет, Пещера

Проектът е изготвен по поръчка на доставчика на оборудването Сименс България ЕООД и включва следните проектни части:

Част: Инженерна геология и хидрогеология
Част: Геодезия
         А. Подробно геодезично заснемане
         Б. Генплан
         В. Вертикална планировка
Част: Строително-конструктивна
         А. Командно-технологична сграда
         Б. ОРУ 110 kV
         В. Вътрешни пътища и подходи
         Г. Външни огради 
Част: Архитектурна

         А. Командно-технологична сграда
         Б. Външни огради
         В. Озеленяване
Част: Електрическа
         А. Първична комутация, ОРУ 110 kV- стара площадка
         Б. Първична комутация, ОРУ 110 kV и ЗРУ 6 kV- нова площадка
         В. Заземителна и мълниезащитна инсталации
         Г. Работно (ремонтно), охранно и аварийно осветление
         Д. Вторична комутация на РУ 110 и 6 kV, управление, релейни защити, сигнализация, търговско и техническо измерване на ел. енергия
         Е. SCADA, контролери за управление, енергийно наблюдение на цеховете
         Ж. СОТ, Пожароизвестяване и Видеонаблюдение
Част: В и К инсталация
Част: В и К маслосъбиране
Част: Осветление и силова инсталация сграда
Част: ОВиК
Част: Пожарна безопасност (ПБ)
Част: Организация и изпълнение на строителството (РПОИС) за реконструкцията и разширение на ОРУ 110kV
Част: План за безопасност и здраве (ПБЗ)
Част: План за управление на строителните отпадъци
Част: Проектосметна документация (ПСД) 
Част: Енергийна ефективноствиж галерията › виж референция ›

Функционални проби с прекъсвач, п/ст Феризай, Косово

Провеждане на функционални проби с прекъсвачи 110kV и релейни защити на трансформатори Т1 и Т2 в п/ст. Феризай, Косово.
Изготвяне на работни проектни за ВОБД на ВЛ 220kV Венец

Изготвяне на проект за временна организация на движение при пресичане на ВЛ 220кV „Венец” с автомагистрала „Тракия” за подмяна на МЗВ със следните проектни части:
- Пътна;
- ВОБД.виж референция ›

Обучение на KOSTT за работа с релейни защити MiCOM P632 и MiCOM P132

Обучение на KOSTT за работа с релейни защити MiCOM P632 и MiCOM P132
Доставка на устройство за изпитване на релейни защити ARTES 460, KoCoS

Доставка на устройство за изпитване на релейни защити ARTES 460, KoCoS

Доставка на устройство за изпитване на релейни защити ARTES 460 на Аурубис България с включено обучение.виж галерията ›

Работен проект за реконструкция на килия №15 20kV "Кондензаторна батерия", п/ст Костинброд

Работен проект за реконструкция на килия №15 20kV "Кондензаторна батерия", п/ст Костинброд
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща