PSS Bulgaria

Политика по качество

Начало - За нас - Политика по качество

Спецификата на реализираните от „ПСС България“ ООД дейности се характеризират с разнообразие на предлаганите продукти/услуги и използвани материали, а това изисква много добра квалификация на персонала, познаване на съвременните тенденции при използването на съвременни материали и технологиите за използването им в областта на електроенергетиката.

С цел постигане на целите по качеството, фирма „ПСС България“ внедри система за „Управление на качеството“ – по стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Тя представлява съвкупност от организационна структура, процеси и необходими ресурси за осъществяване на управлението на организацията.

С цел поддържане на висок стандарт на качество за осигуряване и гарантиране безопасност на изгражданите и обновявани обекти, фирма „ПСС България“ ООД е разработила и внедрила система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001 и политика по качеството за по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите.

Регламентираните правила и последователност при изпълнение на дейностите произтичащи от Системата за управление на качеството са задължителни за всеки служител на фирмата.

Изпълнението и контролът на дейностите е поверен на висококвалифицирани и подходящо обучен персонал, подлежащ периодично на опресняване на знанията и повишаване на квалификацията.

При изпълнение на производствените дейности „ПСС България“ ООД задължително спазва действащите международни и в страната стандарти и нормативни актове.

Ръководството и лично Управителя на „ПСС България“ ООД е ангажирано да осигуряват подходящи условия за ефективно функциониране и постоянно подобрение на Системата за  управление на качеството с цел изпълнение на дефинираната Политика по качеството и поетите задължения към нашите клиенти.